បដា (1)
បដា (2)
បដា (1)
មេដឡុង

Meltblown គឺមេដឡុង

  

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ផលិតផល

ដំណោះស្រាយ

ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស

ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស

គាំទ្រដោយក្រុម R&D ដ៏រឹងមាំ Medlong JOFO Filtration ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសយ៉ាងទូលំទូលាយ គោលបំណងជួយអតិថិជនដែលយើងបានបម្រើនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីអភិវឌ្ឍរាល់តម្រូវការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រុះ។

ដំណោះស្រាយសេវាកម្ម

ដំណោះស្រាយសេវាកម្ម

តាមរយៈបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែប និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ Medlong JOFO Filtration ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសេវាកម្មជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីជួយអតិថិជនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាក។

ដំណោះស្រាយមួយជំហាន

ដំណោះស្រាយមួយជំហាន

ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ក្រុមហ៊ុន Medlong JOFO Filtration នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិត សិក្ខាសាលាបច្ចេកទេស ការបង្ហាញផលិតផល និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ការចែករំលែកករណីជោគជ័យ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត។

ដោះស្រាយបញ្ហា

ដោះស្រាយបញ្ហា

បន្ថែមពីលើការបម្រើអតិថិជនជាមួយនឹងដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធចម្រុះ Medlong JOFO Filtration ក៏ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តនៃការកំណត់ វិភាគ និងវាយតម្លៃសម្រាប់បញ្ហាផ្សេងៗផងដែរ។